5 اکتبر 2018
مکمل غذای ال آرژنین

آشنایی با مکمل آرژینین برای ورزشکاران

آرژینین (Arginine) یک آمینواسید نیمه ضروری است. یک فرد سالم بالغ نیاز تغذیه ای خاصی به آرژینین ندارد، ولی در نوزادان، کودکان و در شرایطی که […]